केतल

  • Tilting Kettle

    टिल्टिंग केटल

    जिING्गइ स्टीम केटलहरू, जसलाई जैकेट गरिएको केटल पनि भनिन्छ, पूर्ण जैकेट लेयरको साथ विशेष गोलार्ध तल हुन्छ, र साँचो गोलार्धको ज्याकेट तह मार्फत तताउँछ, यो कुरा पक्का गर्नुहोस् कि द्रव्यमान पकाउने प्रक्रियामा सामग्री समान रूपमा तताइएको छ। 

  • Stationary Kettle

    स्टेशनरी केटल

    जिING्गई स्टेशनरी स्टीम केटलहरू, जसलाई जैकेट गरिएको केटल पनि भनिन्छ, पूर्ण जैकेट लेयरको साथ विशेष गोलार्ध तल हुन्छ, र साँचो गोलार्धको ज्याकेट तह मार्फत तताउँछ, यो कुरा पक्का गर्नुहोस् कि द्रव्यमान पकाउने प्रक्रियामा सामग्री समान रूपमा तताइएको छ।